Brukervilkår for Hele Norge leser

1.    Hele Norge leser er en lesekampanje med nettside som lar deltakerne i kampanjen registrere sin lesing under kampanjen og gjennom året. Kampanjen skal motivere til lesing. Kampanjen drives av Den Norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

2.    Når Bruker har registrert seg på www.helenorgeleser.no vedtas Brukervilkårene. De er bindende fra det tidspunkt Bruker godkjenner brukervilkårene på www.helenorgeleser.no.

3.    Bruk av tjenestene krever en brukerkonto. Bruker er forpliktet til å sikre at registrert informasjon til enhver tid er korrekt. Bruker kan når som helst avslutte brukerkontoen. Da vil data lagret i profilen slettes. Dersom Bruker ønsker å beholde data lagret i den personlige profilen, må Bruker selv lagre kopiene et annet egnet sted.

4.    Hele Norge leser har 13 års aldersgrense for å delta. Barn under 16 år må ha foresattes samtykke.

5.    Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen forbeholder seg retten til å stenge brukerkonto, dersom;

a.    Bruker ikke overholder ikke overholder forpliktelser etter norsk rett; 

b.    det foreligger misbruk, eller mistanke om misbruk av tjenestene; eller 

c.    det etter Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningens oppfatning foreligger andre saklige grunner.  

Ved stenging vil Bruker motta en e-post til registrert e-postadresse, og 30 dagers frist til å bringe forholdet i orden. Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen kan etter utløpet av fristen heve avtalen med umiddelbar virkning. 

6.    Bruker er ansvarlig for all aktivitet knyttet til egen profil.

7.    Bruker velger selv ulike tilleggstjenester levert av våre samarbeidspartnere. Ved valg av tilleggstjenester aksepterer Bruker den aktuelle leverandørens brukervilkår. Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen er ikke ansvarlig for, og kan ikke holdes ansvarlig for feil, mangler mv. ved disse tilleggstjenestene. Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen er heller ikke ansvarlig for innhold, materiale, funksjonalitet eller annet som fremkommer på tredjepartsnettsider som har linker til eller i www.helenorgeleser.no.

8.    Bruker samtykker til Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen kan sende informasjon om og/eller markedsføre tjenestene og relaterte produkter fra dem og deres samarbeidspartnere til Brukers registrerte e-postadresser. Bruker kan når som helst melde seg av mottakerlisten for slik markedsføring.

9.    Bruker er som arbeidsgiver e.l. behandlingsansvarlig for egne medlemmers personopplysninger og de opplysninger som registreres og lastes opp på www.helenorgeleser.no. Brukeren har ansvar for og garanterer at Brukerens behandling av personopplysninger skjer i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslov. I den grad Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen er behandlingsansvarlig, behandles opplysningen i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning. 

10.    Ved bruk av nettsiden samtykker Bruker til at personopplysningene kan samles og behandles for at Bruker skal kunne bruke nettsiden med oppgitt funksjonalitet. Dette inkluderer overføring til og behandling av opplysningene til Bloc AS, som er nettsiden og lesekampanjens driftsleverandør og databehandler. All statistikk hentet fra kampanjen vil være gruppevis og ikke personlig. Bruk av aktivitetsopplysninger gruppevis til statistikk til våre rapporter og for evaluering av hvordan slike kampanjer fungerer som et tiltak for økt lesing. Bruker kan når som helst trekke deg fra kampanjen ved å sende e-post til post@helenorgeleser.no. Da vil alle opplysninger om Bruker bli anonymisert. Anonymiserte bokomtaler, rating eller kommentarer vil kunne bli brukt i markedsmessig øyemed.

11.    Bruker er selv ansvarlig for å foreta løpende sletting av lagret informasjon. Sletting av informasjon gjøres gjennom egen profil. Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen vil kun slette lagrede opplysninger etter skriftlig instruks fra Bruker. Vedlegg og filer som er lastet opp i din profil lagres i Microsoft Azure sin nettsky.

12.    Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen forbeholder seg retten til å endre Brukervilkårene for å opprettholde kvaliteten og forbedre tjenestene. Slike endringer vil bli varslet om på nettsiden www.helenorgeleser.no en måned før endringene trer i kraft. Dersom Bruker ikke er villig til å godta de endrede avtalebetingelsene, kan Bruker si opp gjennom å slette brukerkontoen.

13.    Bruker kan ikke overdra brukerkontoen til andre uten skriftlig forhåndsgodkjenning. Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen kan overdra avtalen og kundeforholdet til andre. 

14.    For det tilfellet at skadelig programvare blir lastet opp av Bruker, er Bruker ansvarlig for konsekvensene av dette. Dette gjelder både overfor Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, samt mottakere av vedlegget som Bruker har forespurt utsendelse til. Eventuelle krav mot Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen fra mottakere av vedlegg med skadelig programvare, skal dekkes av Bruker. 

15.    Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen har ikke ansvar for e-poster som ikke kommer frem på grunn av at Brukers e-postadresser ikke eksisterer, ikke fungerer, filtrerer bort e-posten som søppelpost eller lignende.

16.    Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes innholdet på www.helenorgeleser.no. Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap, uteblitt fortjeneste eller annet tap som skyldes at informasjonen publisert i www.helenorgeleser.no er eller presenteres feil, ikke vises, eller tjenestene er ute av funksjon.

17.    Ved mislighold kan det kreves erstatning for dokumentert økonomisk tap såfremt tapets art og omfang er adekvat og påregnelig. Tapt fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og andre følgetap dekkes ikke, med mindre grov uaktsomhet eller forsett. 

18.    Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan den annen part, etter å ha gitt den andre parten skriftlig forhåndsvarsel med 30 dagers frist til å bringe forholdet i orden, heve med øyeblikkelig virkning. Som vesentlig mislighold regnes alltid opplasting av skadelig programvare. Ved slik hevning forbeholder Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen seg retten til å nekte deg å opprette en ny konto.

19.    Ved hevning slettes Brukers profil inkludert all data og dokumentasjon lagret i brukerprofilen, med mindre det et rettslig grunnlag for fortsatt lagring.

20.    Tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Oslo Tingrett som verneting.